Українська мова: помічник кожному на щодень

Шановні колеги!
Якщо ви бажаєте: говорити й писати українською правильно; уникати найтиповіших «модних» помилок; легко будувати нормативні речення; створювати власні тексти: від постів у соцмережах до документів і наукових статей; розумітися на сучасних тенденціях розвитку української мови – то запрошуємо вас до навчання за програмою «Українська мова: помічник кожному на щодень».
Організатор програми: Центр розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету: http://crkp.sumdu.edu.ua/uk/
Період проведення: 24 квітня - 28 квітня 2023 року
Час проведення: з 14.00
Форма участі: дистанційна
Загальний обсяг: 1 кредит ЄКТС (30 годин).
Вартість: 500 грн.
Документ про підвищення кваліфікації: свідоцтво
Тематичний план:
1. На шляху до комунікативної майстерності
1.1.Поняття української мови.
1.2. Основні закони й тенденції сучасного спілкування: як утримати комунікативну рівновагу.
1.3. Вітаємося та прощаємося ґречно.
1.4. Палітра українських звертань.
1.5. Про кличний відмінок української мови. Правильне творення кличних форм.
1.6. Говорімо вправно: більше чи понад? за спеціальністю чи зі спеціальності? їхній чи їх? коли не знаходиться?
1.7. Українська орфоепічна автентика (голосні, дзвінкі приголосні, тверді шиплячі, г і ґ, дифтонги, явище мовної асиміляції: як із цим упоратися). Особливості українського наголосу. Говорімо вправно: маємо можливість чи змогу? навчальні чи учбові? те саме чи одне і те ж саме? незважаючи і не дивлячись.
1.8. Позиційні чергування в українській мові (у/в, з/із/зі (зо), і/й та ін.).
2. Українська граматика на рівні «упевнений користувач».
2.1. Кілька зауваг про історичні чергування голосних і приголосних у нашій мові.
2.2. Дякуємо, висловлюємо прохання, перепрошуємо правильно.
2.3. Ознаки та причини неуспішної мовної комунікації.
2.4. Головне про рід, число й відмінок іменників.
2.5. Говорімо вправно: чи піднімати питання? коли розв’язуємо, а коли вирішуємо? чи сьогоднішній день найкращий? про сполучні слова який, що, котрий, чий.
2.6. Діалог і його організація. Правила для мовця. Правила для слухача.
2.7. Ступенювання прикметників: уникаймо поширених помилок і плекаймо нормативне вживання прикметникових форм.
2.8. Що треба знати про українські займенники?
2.9. Майже все про числівник: правопис і відмінювання числівників; сполучення числівників з іменниками та прикметниками; сполуки, що позначають дати й час; правила записування словосполук із цифрами.
3. Українська граматика на рівні «упевнений користувач» - 2.
3.1. Дієслово як центр української граматики: категорії дієслова.
3.2. Форми дієслова: дієприкметник і дієприслівник. Безособові дієслова на -но, -то, зворотні дієслова.
3.3. Особливості дієслівного керування: найуживаніші випадки.
3.4. Говорімо вправно: разом з тим чи водночас? у якості чи як? ми маємо, мусимо чи повинні? і про складник.
3.5. Зони функціонування українських прийменників і сполучників.
3.6. Говорімо вправно: чи заключати договори? за допомогою чи з допомогою? коли дотримуємося, а коли притримуємося?
4. У центрі уваги – речення!
4.1. Головне про український синтаксис.
4.2. Порядок слів у реченні.
4.3. Дієслівність як ознака української мови.
4.4. Перевага активних конструкцій над пасивними.
4.5. Норми вживання безособових конструкцій на -но, -то.
4.6. Приклади правильного вживання висловів ділової та фахової мови.
5. Сучасна пунктуаційна культура
5.1. Кодифіковані розділові знаки.
5.2. Некодифіковані розділові знаки.
5.3. Про деякі труднощі при виборі розділових знаків.
5.4. Новітні знаки для логічного і синтаксичного членування висловлювання.
Реєстрація: до 19 квітня 2023 року за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhQPY7Dg3yYIGyjxX_tIECkFAyIjCK...
g6wL0kWls6g/viewform
Контактні особи:
  •  Гордієнко Віта Павлівна, начальник центру розвитку кадрового потенціалу, e-mail: v.hordiienko@crkp.sumdu.edu.ua;
  • Кононенко Світлана Валеріївна, фахівець центру розвитку кадрового потенціалу, e-mail: s.kononenko@crkp.sumdu.edu.ua , тел. (066) 79-39-921.